Spoločnosť ROEZ, s.r.o. v rámci zákazky „IPR EMO 18028 - Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO“, ako jeden z 2 hlavných dodávateľov v rámci modernizácie a zvyšovania výkonu jadrovej elektrárne, úspešne zrealizoval pre Slovenské elektrárne, a.s. projekt návrhu, výroby, skúšok, inštalácie a uvedenia do prevádzky meracích dýz prietoku napájacej vody za VTO a doplnenie meracích zariadení sekundárneho okruhu na oboch blokoch JE EMO1,2. 

Predmetom diela bol návrh, výroba, dodávka a inštalácia 4 ks nových meracích dýz DN450 navrhnutých a vyrobených podľa ASME PTC 6-2004 a 20 ks nových kužeľových prietokomerov DN150-DN400 navrhnutých a vyrobených podľa ISO 5167-5.  

 

Meracie dýzy sú inštalované ako dôležitý prvok pre garančné meranie účinnosti turbíny, resp. ako náhrada za predchádzajúce inštalované meracie clony na nasledovných trasách:

  • Trasa napájacej vody za VTO2,
  • Trasa hlavného kondenzátu z NTO5 do NN,
  • Trasa zo zberača do trasy hlavného kondenzátu pred NN,
  • Trasa kondenzátu vykurovacej pary z VTO1 do NN,
  • Trasa kondenzátu vykurovacej pary z SPP do NN,
  • Trasa kondenzátu vykurovacej pary z NTO5.

 

Meracie dýzy podľa ASME PTC 6-2004

Meracie dýzy DN450 zaradené do BT3, podľa Vyhl. ÚJD č. 430/2011 a sú zaradené do seizmickej kategórie 2b. Dýzy sú vyrobené z materiálu P265GH s vnútorným opancierovaním vyhotoveným z materiálu 1.4404. Meracie dýzy majú po kalibrácii mokrou cestou vo výrobe neistotu max. 0,35%.

Kvôli dispozícií existujúcej technológie sme museli vyriešiť problematiku transportu v rámci strojovni JE EMO1,2. Tým pádom bolo nevyhnutné navrhnúť sofistikované technické riešenie rozdelenia dýz na 3 časti už vo fáze výroby, pričom bude umožnené viacnásobné spojenie a rozpojenie dýz, bez vplyvu na výsledky kalibrácie.

 

Kužeľové prietokomery podľa ISO 5167-5

Existujúce meracie clony museli byť nahradené kvôli nevyhovujúcim priamym dĺžkam potrubí za kalibrované kužeľové prietokomery s inšpekčným otvorom. Kužeľové prietokomery majú rovnaké zaradenie ako pôvodné meracie clony, tj. sú evidované ako BTN a sú zaradené do seizmickej kategórie 2b. Teleso prietokomerov je vyrobené z materiálu P265GH, pričom kónus je vyrobený z materiálu 1.4541.

Kužeľové prietokomery boli kalibrované mokrou cestou vo výrobe.

 

IMG 20200902 160803

IMG 20200904 082608