- Skúsenosti s výrobou zariadení pre JE
- Skúsenosti s výrobou zariadení pre vodnú energetiku
- Vlastná konštrukčné oddelenie
- Oddelenie pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty 
- Skúsenosti v reverznom inžinieringu

Divízia Výroba ponúka komplexné riešenia výrobných zákaziek v rozsahu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis. 
Divízia je umiestnená vo modernom výrobnom závode, disponuje skúseným tímom technických pracovníkov a výrobnou základňou odborného personálu. Odborný prístup našich pracovníkov podporený skúsenosťami umožňuje optimalizovať jednotlivé technologické procesy s cieľom dosiahnuť minimálne doby realizácie s dodržaním nadštandardnej kvality.
Všetky procesy sú vykonávané v štandardoch noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, v súlade s ktorými je spoločnosť ROEZ certifikovaná. Príprava a výkon zvárania sú procesované podľa EN ISO 3834.

Vlastný výrobný program:
- Vzdušníky
- Zásobné nádrže
- Výmenníky
- Mechanické filtre
- Procesné nádoby
- Hradiace a uzatváracie konštrukcie
- Hydraulické systémy
- Špeciálne a bezpečnostné zariadenia
- Kontajnerové zostavy a skidy 
- Kotly a ich časti
- Oceľové konštrukcie

- Experience with manufacture of equipment for NPP
- Experience with manufacture of equipment for HPP
- Own detail design department
- Department for stress, fatigue, seismic and process calculations
- Experience in reverse engineering

Manufacture division offers complete solutions of production orders in the scope of design, manufacturing documentation, delivery, erection, putting into operation, guarantee and post-guarantee service. 
The division is located in a modern production plant, it disposes of experienced team of technical employees and manufacturing baseline of expert staff. Professional approach of our employees supported by experience enables to optimize separate technological processes with the aim to reach minimal time of realization while keeping the quality above standard.
All processes are being performed within the standards of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, in compliance with which ROEZ company is certified. Preparation and execution of welding are processed in compliance with EN ISO 3834.

Own manufacturing programme
- Air receiver tanks
- Storage tanks
- Heat exchangers
- Mechanical filters
- Process tanks
- Barrier and closing structures
- Hydraulic systems
- Special and safety equipment
- Container sets and skids
- Boilers and their parts
- Steel structures

Copy of linkedin news.