Spoločnosť ROEZ má zavedený efektívny a funkčný systém riadenia kvality v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001, ktorí je v pravidelných intervaloch preverovaný nezávislou certifikačnou organizáciou 3 EC International, a.s.

Preto prvoradým cieľom spoločnosti ROEZ, s.r.o. je neustále sa zlepšovať v oblasti kvality tovarov a služieb dodávaných našim zákazníkom. Plnenie tohto cieľa je prioritne zabezpečované:

  • orientáciou vedenia spoločnosti na plnenie potrieb všetkých svojich zamestnancov, ktorí  či už priamo alebo nepriamo prinášajú do spoločnosti pridanú hodnotu v podobe kvalitne a odborne odvedenej práce,
  • orientáciou spoločnosti ROEZ na určenie a splnenie špecifických požiadaviek zákazníkov s cieľom zvyšovania ich spokojnosti.   Kladieme dôraz na detailnú analýzu,  presné oceňovanie tovarov a služieb so zohľadnením identifikovaných rizikových faktorov, dodržiavaním zmluvných termínov,  plnením požiadaviek legislatívy, noriem a predpisov zákazníka,  odbornou realizáciou plnenia, flexibilným riešením neočakávaných problémov, ústretovou komunikáciou s našimi zamestnancami,  
  • orientáciou spoločnosti na  spoluprácu iba  s overeným portfóliom   dodávateľov ,  ktorí sú pravidelne hodnotení a preskúmavaní z hľadiska  kvality tovarov/služieb, termínov dodania a j ceny,
  • orientáciou spoločnosti na dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré boli prijaté Slovenskou republikou v rámci Európskeho spoločenstva.  Neustálym zvyšovaním povedomia našich zamestnancov, aby svojou  každodennou činnosťou či už v práci alebo doma predchádzali poškodzovaniu životného prostredia, ktorého znečistenie bude mať v budúcnosti veľký vplyv na zdravie a život obyvateľstva tejto planéty, 
  • orientáciou spoločnosti na dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci spoločnosti sú pravidelne  identifikované a prehodnocované  riziká BOZP, zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky vyplývajúce z rizikovosti ich činností, zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní v oblasti BOZP v súlade s aktuálnymi predpismi SR.  

Vedenie spoločnosti pravidelne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje stav v oblasti integrovaného systému riadenia kvality a v prípade potreby prijíma nápravné opatrenia pre jeho neustále  zlepšovanie.

1.      orientáciou vedenia spoločnosti na plnenie potrieb všetkých svojich zamestnancov, ktorí  či už priamo alebo nepriamo prinášajú do spoločnosti pridanú hodnotu v podobe kvalitne a odborne odvedenej práce,

2.      orientáciou spoločnosti ROEZ na určenie a splnenie špecifických požiadaviek zákazníkov s cieľom zvyšovania ich spokojnosti.   Kladieme dôraz na detailnú analýzu,  presné oceňovanie tovarov a služieb so zohľadnením identifikovaných rizikových faktorov, dodržiavaním zmluvných termínov,  plnením požiadaviek legislatívy, noriem a predpisov zákazníka,  odbornou realizáciou plnenia, flexibilným riešením neočakávaných problémov, ústretovou komunikáciou s našimi zamestnancami, 

3.      orientáciou spoločnosti na  spoluprácu iba  s overeným portfóliom   dodávateľov ,  ktorí sú pravidelne hodnotení a preskúmavaní z hľadiska  kvality tovarov/služieb, termínov dodania a j ceny,

4.      orientáciou spoločnosti na dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré boli prijaté Slovenskou republikou v rámci Európskeho spoločenstva.  Neustálym zvyšovaním povedomia našich zamestnancov, aby svojou  každodennou činnosťou či už v práci alebo doma predchádzali poškodzovaniu životného prostredia, ktorého znečistenie bude mať v budúcnosti veľký vplyv na zdravie a život obyvateľstva tejto planéty,

5.      orientáciou spoločnosti na dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci spoločnosti sú pravidelne  identifikované a prehodnocované  riziká BOZP, zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky vyplývajúce z rizikovosti ich činností, zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní v oblasti BOZP v súlade s aktuálnymi predpismi SR.