Koncom roka 2020 nastali zmeny v systéme subjektov podieľajúcich sa na zabezpečovaní komplexnej správy nehnuteľností v Logistickom

parku Jaguar Land Rover v Nitre.

Spoločnosť ROEZ, s.r.o., konkrétne divízia FSM tu posilnila svoje postavenie, kde ako komplexný facility provider

uzavrel na nastávajúce obdobie zmluvu na poskytovanie FSM služieb pre výrobné haly DC3 ( 37 837 m2 + 23 749 m2 ostatné plochy ),

DC1( 26 321 m2 + 25 358 m2 ostatné plochy ) a DC2 ( 35 001 m2 + 32 586 m2 ostatné plochy ), pre spoločnosť Quntar Slovak Logistics I., II., III. .

 

Ďalším triumfom bolo úspešné pôsobenie spoločnosti ROEZ, s.r.o. v opakovanom obstarávaní na komplexnú správu logistického areálu v Žiari

nad Hronom ( 32 918 m2 ), ktorý spravujeme od novembra 2019 pre spoločnosť Prologis Slovak Republic XL, s.r.o.

Na daných objektoch robíme všetko pre plynulý a kvalitný chod prevádzok v nich. Staráme sa o interiér, ako aj exteriér, zabezpečujeme všetky činnosti

v rámci technickej správy a údržby objektov, a plníme všetky príslušné legislatívne požiadavky.

 

Zároveň sme boli ku koncu roka oslovení na spoluprácu pri zabezpečovaní technickej kontroly nákladných vozidiel a ich príslušenstva pre oblasť západného

Slovenska a Maďarska. Uvedenú zákazku sme naplno rozbehli. Zároveň sme touto zákazkou rozšírili svoje zručnosti a pole pôsobnosti.

E10

 

E7