Dear business partner, we have lauched a tender for our project "Mikro Piraňa": CFD mesher. Detailed specification, deadline and other requirements are given in appendix (after clicking). The project is financed under program: "SK-Innovation Business Development, Innovation and SMEs" from Norway grants and cofinanced from the Slovak Republic budget.

 

 

We would like to notice you: company prohibited from participating in public procurement may not submit to tender. The bidder shall be autorized for the subject of contract. Both facts will be verified during the evaluation of tender and both facts are reason for exclusion from the process.

Invitation included specification can be downloaded here.

Vážená pani, Vážený pán,

 

Na základe informácii na Vašej emailovej stránke Vás pozývam do: Výzva na predloženie ponuky, kovová 3D tlač

 

Detailná špecifikácia, termín a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe. Projekt je spolufinancovaný v rámci programu: “ Rozvoj obchodu, inovácií a MPS” spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Chcem Vás upozorniť, že ponuku nemôže podať spoločnosť, ktorá má zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Ponúkajúci musí mať oprávnenie na predmet zákazky. Obe skutočnosti budú preverované pri vyhodnotení ponúk a sú dôvodom na vylúčenie z procesu.