V roce 2018 se ve Spolaně, s.r.o. Neratovice úspěšně zrealizovala stavba „Optimalizace výroby tlakového vzduchu ve Spolana, a.s.

Výroba tlakového vzduchu je ve Spolana a.s. soustředěna do dvou kompresorových stanic (provoz VCM a provoz VTP), které jsou organizačně začleněny do závodu PVC. Stávající zařízení obou kompresorových stanic je silně opotřebované a technicky zastaralé. Důsledkem jsou vysoké náklady na výrobu tlakového vzduchu spočívající ve vysoké spotřebě el. energie, chladící vody, páry. Vzhledem ke špatnému technickému stavu kompresorů se ve Spolaně rozhodlo přistoupit ke komplexní obnově kompresorových stanic VCM a VTP.

Předmětem obnovy zmíněných kompresorových stanic byla instalace nové technologie výroby a úpravy tlakového vzduchu v místech stávajících zařízení. V každé kompresorové stanici byla demontovaná část výrobních zařízení a na jejich místo byly instalovány nové. Jelikož lokalita Spolana, s.r.o. leží v záplavové oblasti soutoku řek Labe a Vltava, bylo nutno řešit i možné poškození instalovaných zařízení případnou záplavovou vlnou. Takovému možnému poškození se zabránilo tým, že všechny hlavní zařízení byli situovány nad stanovenou možnou záplavovou hladinou +2,300m nad úrovní terénu, na ocelové konstrukci.

Hlavní výrobní zařízení optimalizace výroby tlakového vzduchu tvoří dva nové turbokompresory typu ZH900-7 o výkonu 10000 Nm3/h od firmy Atlas Copco, a dva adsorpční sušiče typu XD-3600 o výkonu 10000 Nm3/h, také od firmy Atlas Copco. Do každé ze zmíněných kompresorových stanic by instalován jeden kompresor a jeden sušič. Vzhledem na možnost využití nových sušičů byli k nim také připojily i stávající, ještě provozuschopné, kompresory. Nové zařízení je vybaveno autonomním řídícím systémem, který je pak napojen na systém DCS, v kterém jsou kompresory a sušičky monitorovány a také částečně i ovládány. Tímto způsobem je zabezpečen automatický provoz obou kompresorových stanic s minimálními zásahy do jejich provozu ze strany operátora na velínu kompresorové stanice VTP.     

V soutěži na hlavního dodavatele této investiční akce uspěla slovenská společnost ROEZ, s.r.o. se sídlem v Levicích, se kterou byla podepsána v listopadu 2017 Smlouva o Dílo. Společnost ROEZ, s.r.o. se úlohy hlavního dodavatele zhostila jako firma z mnoha zkušenosti a vynikajícími referencemi v různých oblastích energetického hospodářství.  

Celá realizace díla ze strany hlavního dodavatele a jeho subdodavatelů (Atlas Copco – dodavatel kompresorů a sušičů, MANAG, a.s. Kolín – část Elektro a MaR, Honeywell – DCS) proběhla bez jakýchkoli větších problémů, počínaje vypracováním realizačního projektu a konče uvedením zařízení do komerčního provozu začátkem prosince 2018.

Ukončením investiční akce „Optimalizace výroby tlakového vzduchu ve Spolana, a.s.“ došlo k podstatnému zvýšení efektivity výroby tlakového vzduchu ve Spolana, s.r.o., zač patří dík všem zúčastněným subjektům, počínaje hlavním dodavatelem, jeho subdodavatelům a v neposlední řadě i pracovníkům Spolana, s.r.o., který aktivně spolupůsobily na realizaci díla.

IMG 20190131 124031

IMG 20190131 125353