V dňoch 11.-12.11.2019 sa konala Medzinárodná konferencia VVER 2019 Recent & Future v Prahe, na ktorej sa zúčastnili aj naši kolegovia. 

Vystúpili tam s prezentáciou, ktorej predmetom sú skúsenosti z výpočtových analýz TNR v podmienkach ťažkej havárie.

 

Abstrakt:

In Vessel Retention (IVR) je dôležitá stratégia na zmiernenie následkov ťažkej havárie, pri ktorej dochádza k taveniu vnútorných častí reaktora.

Táto stratégia bola adaptovaná pre všetky reaktory typu VVER-440/V213 prevádzkované v krajinách EÚ. Za posledných 13 rokov sme posúdili

napäťovo-deformačnú odozvu tlakovej nádoby reaktora v podmienkach ťažkej havárie pri vonkajšom chladení reaktora prakticky pre všetky jadrové

elektrárne prevádzkované v Strednej Európe. Naša práca bola zameraná výlučne na výpočtovú analýzu nestacionárneho teplotného a napäťovo-

deformačného poľa pri kontakte s taveninou vnútorných častí reaktora. Prezentácia je zameraná na prístup výpočtovej analýzy, okrajové podmienky,

materiálové modely, meranie a verifikáciu materiálových vlastností potrebných k výpočtovej analýze. V prezentácii boli zhrnuté dosiahnuté výsledky

a všeobecné trendy napäťovo-deformačnej odozvy reaktora pri ťažkej havárii.

 

Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť a byť súčasťou tejto konferencie. 

vver2019 53 VVER 2019 Utery 307

vver2019 52 VVER 2019 Pondeli 132