Divízia projektového riadenia je jednou z hlavných divízií spoločnosti zastrešujúca komplexné riadenie investičných projektov. Divízia PPR disponuje skupinou projektových manažérov, ktorí sa podieľajú na riadení náročných projektov. Divízia PPR sa vyvinula vplyvom zvyšujúcej sa technickej náročnosti realizovaných projektov a skvalitnením rozsahu nami ponúkaných služieb zákazníkom.

Pre prevádzkovateľov a investorov sme pripravení priniesť pridanú hodnotu komplexnosti služieb EPC projektu od jedného dodávateľa počnúc analýzou súčasného stavu s odporúčaniami, cez projekt, výrobu, realizáciu až po finálne uvedenie do prevádzky pričom majorita činností je realizovaná vlastnými kapacitami.

 

Naše výhody ako EPC partnera vo vodnej energetike:
 • Skúsenosti na dielach s prietokom až do 5000 m3/s
 • Skúsený tím projektových manažérov v riadení projektov so zameraním na vodnú energetiku a vodné hospodárstvo
 • Vlastné projekčné kapacity pre návrh inovatívnych riešení technologických celkov pre vodnú energetiku a vodné hospodárstvo
 • Vlastné konštruktérske kapacity pre návrh a konštrukciu vodohospodárskych zariadení
 • Vlastné výpočtárske kapacity pre statické a únavové posudzovanie špeciálnych hradiacich konštrukcií na vodných dielach
 • Výroba vodohospodárskych zariadení a technologických zariadení vodných elektrární s prihliadnutím na odolnosť voči únavovému namáhaniu
 • Výkon povrchových úprav odolných namáhaniu vodou vrátane povrchových úprav pre trvalý ponor
 • Odborný personál na výkon manipulácií s ťažkými bremenami pri demontážnych a montážnych prácach na vodných dielach – referencie do 80 ton


Projekty vo vodnej energetike:

 • Rekonštrukcie a výmena ovládaní na plavebných komorách
 • Rekonštrukcie a výroba klapkových uzáverov až do DN4500, vrátane hydraulického ovládania
 • Rekonštrukcie rýchlouzáverov turbín, modernizácia hydraulického ovládania rýchlouzáverov
 • Rekonštrukcie modernizácie ovládaní jalových priepustí na hydraulické
 • Návrh, výroba a montáž hradiacich tabúľ a haťových uzáverov
 • Rekonštrukcia a modernizácia veľkých priamočiarych hydromotorov (hydraulické valce) – hydromotory s možnosťou práce v trvalom ponore pod vodnou hladinou
 • Návrh a dodávka