DODÁVKA A SERVIS VYSOKOTLAKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH ARMATÚR

Zaoberá sa dodávkami vysokotlakových regulačných ventilov, redukčno-chladiacich staníc, filtračných staníc, hermetických, rýchlo-činných a iných špeciálnych uzáverov pre náročné aplikácie s vysokými požiadavkami na technickú a jadrovú bezpečnosť. Dlhodobo spolupracuje so svetovými lídrami na trhu armatúr.

V súčasnosti je podpornou divíziou pre obstarávanie náročnejších komponentov s vplyvom na jadrovú a technickú bezpečnosť pre ostatné divízie. Rovnako sa chopila aj distribúcie vlastných výrobkov z produkcie divízie výroba. V súčasnosti je schopná zabezpečiť úlohu balíkového dodávateľa strojnotechnologických komponentov pre veľký priemyselný projekt.

 

Repasie sú ekonomicky výhodným riešením obnovy originálnych dielov pri minimalizácii dodacích lehôt a nákladov.

Technické zhodnotenie prijatých dielov pomáha na základe obhliadky kondície jednotlivých dielov identifikovať aj možné potenciálne prevádzkové problémy.
Disponujeme kvalifikovaným a skúseným personálom i technologickým vybavením i na repasie nadrozmerných zariadení (hydraulický momentový kľuč, zdvíhacie zariadenia a pod) a sme schopní zabezpečiť repasiu vrátane kompletného inžinieringu a projektu, štúdii, analýz vád a únavy či rekvalifikácie zariadení.

Benefitmi repasie sú:

  • Finančná úspora: nákladovo výhodnejšie ako nákup nových dielov – repasia existujúcich komponentov namiesto objednávania kompletných setov náhradných dielov
  • Časová úspora: nižšia časová náročnosť v porovnaní s nákupom nových dielov

Modernizácia alebo technické vylepšenie existujúceho zariadenia sú žiaduce špeciálne v prípadoch kde sa prevádzkové potreby tej ktorej prevádzky od prvotného uvedenia do prevádzky zmenili, životnosť prevádzky bola predĺžená alebo je vyžadovaná jej zvýšená efektivita.


Benefitmi modernizácie sú:

  • Redukcia nákladov i dodacej lehoty v porovnaní s obstaraním nového zariadenia
  • Technické prehodnotenie prevádzkových parametrov a s tým súvisiaca optimalizácia navrhovaného riešenia modernizácie

Potenciálne vylepšenia zahŕňajú:

  • Úpravy vostavieb armatúr
  • Zodolnenie použitých materiálov (stelitovanie, nitridácia)
  • Úpravy ovládania (vzduchové, elektrické, hydraulické, kombinované)