VÝROBA A MONTÁŽ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

Všetky výrobné, montážne a servisné aktivity spoločnosti. Divízia Výroba ponúka komplexné riešenia výrobných zákaziek v rozsahu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis.

Divízia je umiestnená vo modernom výrobnom závode, disponuje skúseným tímom technických pracovníkov a výrobnou základňou odborného personálu. Jednotlivé technologické procesy sú optimalizované s cieľom dosiahnuť minimálne doby realizácie s dodržaním nadštandardnej kvality.

Všetky procesy sú vykonávané v štandardoch noriem ISO 9OO1:2OO8, ISO 14OO1:2OO4, OHSAS 18OO1:2OO7, v súlade s ktorými je spoločnosť ROEZ certifikovaná. Príprava a výkon zvárania sú procesované podľa EN ISO 3834. Dlhodobé skúsenosti s výrobou zariadení pre JE aj pre vodnú energetiku. Vlastné konštrukčné oddelenie a tiež oddelenia pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty. Skúsenosti v reverznom inžinieringu.  

Hradiace segmenty

Hradiaci segment je technologické zariadenie na hati vodného toku alebo priehrady. Slúži na zahradenie hornej hladiny, v čase zvýšenia hladiny pred haťou nad prevádzkovú, slúži segment na preplavenie nadkapacity vody za hať. Konštrukcia segmentu sa skladá z plechov, zložených do dutej zváranej konštrukcie v tvare šošovky vystužená vo vnútri tvarovými výstuhami s odľahčovacími otvormi

Hradiace tabule

 Obsah sa pripravuje

Komorové vráta

 Obsah sa pripravuje

Hradiace a prepadové klapky

 Obsah sa pripravuje

Uzatváracie a rýchločinné klapky

 Obsah sa pripravuje