VÝROBA A MONTÁŽ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

Všetky výrobné, montážne a servisné aktivity spoločnosti. Divízia Výroba ponúka komplexné riešenia výrobných zákaziek v rozsahu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis.

Divízia je umiestnená vo modernom výrobnom závode, disponuje skúseným tímom technických pracovníkov a výrobnou základňou odborného personálu. Jednotlivé technologické procesy sú optimalizované s cieľom dosiahnuť minimálne doby realizácie s dodržaním nadštandardnej kvality.

Všetky procesy sú vykonávané v štandardoch noriem ISO 9OO1:2OO8, ISO 14OO1:2OO4, OHSAS 18OO1:2OO7, v súlade s ktorými je spoločnosť ROEZ certifikovaná. Príprava a výkon zvárania sú procesované podľa EN ISO 3834. Dlhodobé skúsenosti s výrobou zariadení pre JE aj pre vodnú energetiku. Vlastné konštrukčné oddelenie a tiež oddelenia pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty. Skúsenosti v reverznom inžinieringu.  

Odplyňovače

Odplyňovač slúži v tepelnej energetike na termické odplynenie úžitkovej vody (hlavne na zníženiu obsahu plynov O2 a CO2. Fyzikálnou podstatou termického odplynenia je prehriatie dokonale rozprášeného kondenzátu na teplotu varu zodpovedajúcu okamžitému tlaku pri súčasnom uvoľnení plynov. K zvýšeniu plochy pre prestup tepla a uvoľneniu plynov sa privádza kondenzát na atomizačné trysky, kde sa kondenzát rozpráši. Tým sa zväčší plocha pre uvoľnenie plynov a ohrev, pretože v sumáre má veľké množstvo kvapiek vyššiu plochu ako súvislá hladina.

Rozprášený kondenzát sa v parnom priestore ohreje na teplotu zodpovedajúcu okamžitému tlaku medze sýtosti, zo súčasného nárastu parciálneho tlaku O2 (CO2) a odlúčenia týchto plynov. Ku zvýšeniu účinnosti odplynenia padá voda cez sústavu nerezových prepážok - striešok do spodnej časti odplyňovačov, pri ďalšom uvoľňovaní plynov. Výkon oplyňovačov sa pohybuje v rozsahu 130 – 650 t/hod kondenzátu, prac. teplota 166,5±0,3oC.

Účinnosť: odplynenie je závislé na prehriatí odplyňovaného kondenzátu a na vstupnej koncentrácii plynov, rozpustených v kondenzáte. Konštrukciou je odplyňovač tlaková nádoba, ktorá má vo vnútri vostavbu. Z popisu funkcie odplyňovača je vostavba rozdelená na tri základné časti – rozprašovacie trysky kondenzátu, prepážkové pole – striešky, trysky na prívod pary (para ohrieva odplyňovaný kondenzát). V základnom vyhotovení sú odplyňovače vyrábané z uhlikových materiálov. Pre zvýšenie životnosti je možné vnútorné vostavby vyrobiť z antikorových ocelí, vnútorné plochy výstelkovať plechmi rovnako z antikorových ocelí, resp. plášť vyrobiť z duplexného plechu.

Reaktory pre chemický priemysel

 Obsah sa pripravuje