VÝROBA A MONTÁŽ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

Všetky výrobné, montážne a servisné aktivity spoločnosti. Divízia Výroba ponúka komplexné riešenia výrobných zákaziek v rozsahu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis.

Divízia je umiestnená vo modernom výrobnom závode, disponuje skúseným tímom technických pracovníkov a výrobnou základňou odborného personálu. Jednotlivé technologické procesy sú optimalizované s cieľom dosiahnuť minimálne doby realizácie s dodržaním nadštandardnej kvality.

Všetky procesy sú vykonávané v štandardoch noriem ISO 9OO1:2OO8, ISO 14OO1:2OO4, OHSAS 18OO1:2OO7, v súlade s ktorými je spoločnosť ROEZ certifikovaná. Príprava a výkon zvárania sú procesované podľa EN ISO 3834. Dlhodobé skúsenosti s výrobou zariadení pre JE aj pre vodnú energetiku. Vlastné konštrukčné oddelenie a tiež oddelenia pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty. Skúsenosti v reverznom inžinieringu.  

Rúrkový výmenník (kvapalina - kvapalina)

Rúrkové výmenníky tepla v aplikácii kvapalina - kvapalina sa používajú k výmene tepla medzi dvoma kvapalnými médiami. Konštrukcia výmenníka sa skladá z plášťa a rúrkového zväzku. Rúrkový zväzok môže byť s priamymi rúrkami (medzi dvomi prírubami) alebo s rúrkami tvaru „U“, ktorých oba konce sú zaústené do jednej príruby. Štandardne sa teplejšie médium vedie v rúrkach a chladné médium v plášti (medzirúrkový priestor). Materiálové prevedenie je variabilné podľa jednotlivých médií, prevádzkových parametrov, požadovanej účinnosti či nárokov na zástavbové rozmery. Základné materiálové prevedenia sú:

rúrky – uhlíková oceľ, antikorová oceľ, meď, mosadz
plášť – uhlíková oceľ, antikorová oceľ

Povrchová úprava plášťa pre uhlíkové materiály sa volí podľa náročnosti vonkajšieho prostredia, prevedenia izolácie a podľa teploty pracovného média v medzirúrkovom priestore. Antikorózne materiály sú morené a pasivované. Iné požiadavky na povrchovú úpravu je potrebné konzultovať s našimi pracovníkmi.

Pracovné parametre:
tlak v rúrkach
: max. 2,5 MPa
tlak v medzipriestore: max. 1,6 MPa
teplota: max. 250oC
*vyššie parametre na požiadanie

Rúrkový výmenník z rebrovaných rúr (vzdušnina - kvapalina)

Rúrkové výmenníky tepla v aplikácii vzdušnina - kvapalina sa používajú k výmene tepla medzi dvoma médiami – kvapalným a plynným. Konštrukcia výmenníka sa skladá z plášťa a rúrkového zväzku. Rúrkový zväzok je tvorený priamymi rúrkami medzi dvomi prírubami, na rúrkach sú rebrá zvyšujúce teplovýmennú plochu. Štandardne sa teplejšie médium vedie v rúrkach a chladné médium v plášti (medzirúrkový priestor). Materiálové prevedenie je variabilné podľa jednotlivých médií, prevádzkových parametrov, požadovanej účinnosti či nárokov na zástavbové rozmery. Základné materiálové prevedenia sú:

rúrky – uhlíková oceľ, antikorová oceľ, meď, mosadz
plášť – uhlíková oceľ, antikorová oceľ

Povrchová úprava plášťa pre uhlíkové materiály sa volí podľa náročnosti vonkajšieho prostredia, prevedenia izolácie a podľa teploty pracovného média v medzirúrkovom priestore. Antikorózne materiály sú morené a pasivované. Iné požiadavky na povrchovú úpravu je potrebné konzultovať s našimi pracovníkmi.

Pracovné parametre:
tlak v rúrkach:
max. 2,5 MPa
tlak v medzipriestore: max. 1,6 MPa
teplota: max. 250oC
*vyššie parametre na požiadanie

Kondenzátory

 Obsah sa pripravuje

Ohrievače, prehrievače

 Obsah sa pripravuje