VÝROBA A MONTÁŽ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ŠPECIÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ

Všetky výrobné, montážne a servisné aktivity spoločnosti. Divízia Výroba ponúka komplexné riešenia výrobných zákaziek v rozsahu - návrh, výrobná dokumentácia, výroba, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis.

Divízia je umiestnená vo modernom výrobnom závode, disponuje skúseným tímom technických pracovníkov a výrobnou základňou odborného personálu. Jednotlivé technologické procesy sú optimalizované s cieľom dosiahnuť minimálne doby realizácie s dodržaním nadštandardnej kvality.

Všetky procesy sú vykonávané v štandardoch noriem ISO 9OO1:2OO8, ISO 14OO1:2OO4, OHSAS 18OO1:2OO7, v súlade s ktorými je spoločnosť ROEZ certifikovaná. Príprava a výkon zvárania sú procesované podľa EN ISO 3834. Dlhodobé skúsenosti s výrobou zariadení pre JE aj pre vodnú energetiku. Vlastné konštrukčné oddelenie a tiež oddelenia pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty. Skúsenosti v reverznom inžinieringu.  

Jednoduché (jednoplášťové) nádrže

Dodávané zásobné nádrže sú zváranej konštrukcie. Plášť nádoby je tvorený zo zakružovaných plechov na koncoch ukončený dnami – ploché, kužeľové, klenuté (napr. DIN 28 011). Zásobná nádrž môže byť v prevedení stojatá alebo ležatá. Podpery pre osadenie nádoby sú v základnom prevedení konštruované ako:

v alternatívnych prevedeniach: v počte 3 podpery (nohy), 4 podpery, valcový stojan s kotviacou prírubou (kaplnka), pätky umiestnené po obvode plášťa (platí pre stojaté nádoby).
ako dve sedlové podpery, symetricky uložené na plášti nádoby (platí pre ležaté nádoby).

Napojenie na médiové rozvody je riešené prostredníctvom hrdiel. Hrdlá môžu mať nasledovné ukončenie príprava pre napojenie na potrubie: hrdlo s prírubou, hrdlo s vonkajším / vnútorným závitom, hrdlo s úkosom pre zvar. Pre zabezpečenie kontrol vnútorného priestoru je možné vybaviť nádobu vstupným vlezom.

Materiálové prevedenie nádoby môže byť uhlíková oceľ, antikorová oceľ. Povrchová úprava pre uhlíkové materiály sa volí podľa náročnosti vonkajšieho prostredia a podľa pracovného média v nádrži. Medzi štandardné povrchové úpravy patria náterové systémy polyuretánové, epoxidové, syntetické. Pre agresívne médiá je možné vnútro nádoby pogumovať. Antikorózne materiály sú morené a pasivované. Iné požiadavky na povrchovú úpravu je potrebné konzultovať z našimi pracovníkmi.

Nádoby je možné dodať na požiadanie aj ako seizmicky odolné. Návrh a deklarovanie seizmickej odolnosti vykonávame prednostne výpočtovou metódou. Kvalifikácia fyzickou skúškou je možná po konzultácii s našimi pracovníkmi.

Pracovné parametre:
tlak:
max. 0,1 MPa
teplota: max. 250oC
* vyššie parametre na požiadanie

Duplikátorové (dvojplášťové) nádrže

Dvojplášťové nádrže je možné použiť na ohrev / chladenie média vo vnútornom plášti iným médiom, ktoré prúdi v medzipriestore medzi vnútorným a vonkajším plášťom (duplikátor). Iné použitie dvojplášťovej nádrže je možné ako skladovacia nádrž so zabezpečením skladovaného média proti úniku v dôsledku poškodenia vnútorného plášťa nádrže. V takýchto aplikáciách slúži vonkajší plášť ako havarijná (záchytná) vaňa. Medzipriestor je možné vybaviť snímačom, ktorý dokáže detekovať poškodenie vnútorného plášťa a zároveň únik média do záchytného medzipriestoru. 

Dodávané dvojplášťové (duplikátorové) nádrže sú zváranej konštrukcie. Vnútorný aj vonkajší plášť nádoby sú tvorené zo zakružovaných plechov na koncoch ukončený dnami – ploché, kužeľové, klenuté (napr. DIN 28 011). 
Nádrž môže byť v prevedení stojatá alebo ležatá. Podpery pre osadenie nádoby sú v základnom prevedení konštruované ako:

v alternatívnych prevedeniach
- v počte 3 podpery (nohy), 4 podpery, valcový stojan s kotviacou prírubou (kaplnka), pätky umiestnené po obvode plášťa (platí pre stojaté nádoby).
ako dve sedlové podpery, symetricky uložené na plášti nádoby (platí pre ležaté nádoby). 

Napojenie na médiové rozvody je riešené prostredníctvom hrdiel. Hrdlá môžu mať nasledovné ukončenie – príprava pre napojenie na potrubie: hrdlo s prírubou, hrdlo s vonkajším / vnútorným závitom, hrdlo s úkosom pre zvar. Pre zabezpečenie kontrol vnútorného priestoru je možné vybaviť nádobu vstupným vlezom, osadeným vo vrchnej časti.

Materiálové prevedenie nádoby môže byť uhlíková oceľ, antikorová oceľ. Povrchová úprava pre uhlíkové materiály sa volí podľa náročnosti vonkajšieho prostredia a podľa pracovného média v nádrži. Medzi štandardné povrchové úpravy patria náterové systémy polyuretánové, epoxidové, syntetické. Pre agresívne médiá je možné vnútro nádoby pogumovať. Antikorózne materiály sú morené a pasivované. Iné požiadavky na povrchovú úpravu je potrebné konzultovať z našimi pracovníkmi.

Nádoby je možné dodať na požiadanie aj ako seizmicky odolné. Návrh a deklarovanie seizmickej odolnosti vykonávame prednostne výpočtovou metódou. Kvalifikácia fyzickou skúškou je možná po konzultácii s našimi pracovníkmi. 

Pracovné parametre: 
tlak vnútornej nádrže: max. 0,15 MPa
tlak v medzipriestore: max. 0,05 MPa
teplota: max. 250oC
* vyššie parametre na požiadanie