Príhovor vedúceho divízie

Foto veduceho ČB

Vážení obchodní priatelia,

Tvoríme kompaktný pracovný tím so zameraním na projekčnú činnosť a inžiniering, výskum a vývoj, návrh, výrobu resp. nákup, expedičné činnosti, následnú montáž a uvádzanie do prevádzky, spracovanie dokumentácie kvality, záručný a pozáručný servis technologických zariadení, a to všetko pod vedením kvalifikovaných a skúsených projektových manažérov.

Vďaka našim skúsenostiam a dlhodobým a partnerským vzťahom so svetovými výrobcami technologických zariadení a lídrami vo svojej oblasti dokážeme flexibilne zabezpečovať tie najnáročnejšie a unikátne aplikácie v širokej škále požiadaviek trhu od dodávok zariadení pre riadenie ťažkých havárií v jadrovej energetike cez vysokotlakové aplikácie v petrochemickom a chemickom priemysle až po komplexné EPC projekty energetických celkov s aplikovaním najmodernejších technológií so zameraním na efektívnosť, životné prostredie a bezpečnosť.

Podpis veduceho S úctou, Daniel Terek

Profil divízie

Pod pôsobnosť divízie projektová príprava a projektové riadenie spadá riadenie a organizácia všetkých komplexných (EPC) projektov spoločnosti, resp. projektov, ktoré si svojou povahou vyžadujú osobitú pozornosť, či už z pohľadu priorít kladených zo strany zákazníka, alebo z pohľadu svojej náročnosti (časovej, materiálovej, kapacitnej, inej). Divízia riadenia projektov sa vyvinula vplyvom zvyšujúcej sa technickej náročnosti realizovaných projektov a požiadavkou na skvalitnenie rozsahu nami ponúkaných služieb zákazníkom. Pre prevádzkovateľov a investorov sme pripravení priniesť pridanú hodnotu komplexnosti služieb EPC projektu od jedného dodávateľa počnúc analýzou súčasného stavu s odporúčaniami, cez projekt, výrobu, realizáciu až po finálne uvedenie do prevádzky, pričom majorita činností je realizovaná vlastnými kapacitami. Sídlo divízie je v moderných priestoroch v centre Levíc. Pre projekty, ktoré svojou povahou vyžadujú nepretržitú koordináciu činností v mieste realizácie diela, disponujeme vlastnými stabilnými riadiacimi a montážnymi kapacitami v lokalitách:

Naše výhody ako EPC partnera:

Organizačná štruktúra a filozofia práce

Oprávnenia

Oprávnenia spoločnosti

 • ISO 9001:2015 – Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb,
 • OHSAS 18001:2007 – Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb,
 • ISO 14001:2004 – Návrh a vývoj, projektovanie, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky energetických zariadení v jadrovej, tepelnej a vodnej energetike, inžinierskych stavieb, vrátane špecializovaných služieb v oblasti jadrového inžinieringu, modernizácii, údržby, opráv a správy energetických a inžinierskych stavieb,
 • Certifikát SCCp – SHS Management System Certificate – Návrh, výroba, montáž, uvádzanie do prevádzky, údržba, modernizácia a oprava zariadení v petrochemickom priemysle,
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke,
 • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,
 • Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových,
 • Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových – skupina A, obsahujúce rádioaktívne látky,
 • Oprava vyhradených technických zariadení tlakových,
 • Oprava vyhradených technických zariadení plynových,
 • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických
 • STN EN ISO 3834-2,
 • PED 2014/68/EU ( AD2000HP0, EN 13445, EN 12952, EN 12953, EN 13480 ),
 • STN EN 1090-1:2009+A1:2011,
 • AD 2000 -Merkblatt HP 0,
 • Certifikované servisné stredisko VELAN, ADAMS, SPX Copes Vulcan, SPX Plenty Filtration, AUMA, ROTORK.

Oprávnenia pracovníkov

 • SKSI – Autorizačné osvedčenie – Inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby;
 • SKSI – Autorizačné osvedčenie – Statika stavieb;
 • SKSI – Autorizačné osvedčenie – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb;
 • SKSI – Autorizačné osvedčenie – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – Tepelné zariadenia, plynové zariadenia;
 • SKSI – Autorizačné osvedčenie – Konštrukcie pozemných stavieb;
 • SKSI – Autorizačné osvedčenie – Zdravotechnické zariadenia a inštalácie, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia;
 • Osvedčenia revíznych technikov pre tlakové, plynové a elektrické zariadenia v súlade s vyhláškou 508/2009 a v znení neskorších predpisov;
 • Osvedčenia pracovníkov vykonávajúcich opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 a v znení neskorších predpisov;
 • Pracovníci zabezpečujúci kvalitu výroby a montáže sú certifikovaní podľa EN ISO 9712 pre metódy:
  ° VT2 – Vizuálna kontrola – stupeň 2
  ° PT2 – Kapilárna kontrola – stupeň 2
  ° LT2 – Tesnostné skúšky – stupeň 2
  ° UTT – Meranie hrúbky ultrazvukom
  ° IWE – Medzinárodný zvárací inžinier