Príhovor vedúceho divízie

Príhovor veduceho divizie

Vážení obchodní priatelia,

od začiatku výkonu mojej pracovnej činnosti som pracovala na pozíciách riadenia a koordinácie ľudských zdrojov. Práca na tejto pozícii si vyžaduje špecifické osobnostné predpoklady. Riadiaci pracovník musí byť nie len razantný pri presadzovaní záujmov spoločnosti, ale musí byť aj vnímavým psychológom pri riadení a komunikácii so zvereným personálom. Mojím dlhoročným pôsobením v spoločnosti ROEZ, s.r.o. som sa prepracovala až na pozíciu vedúcej divízie Facility služby. Je to rôznorodá a dynamická práca, ktorá v sebe spája nielen povinnosti riadiaceho a kontrolného pracovníka pri existujúcich zákazkách, ale aj možnosť spolupráce s novými zákazníkmi.

Hlavným zámerom divízie Facility je poskytovať kvalitné a komplexné služby, ktoré spĺňajú individuálne potreby a požiadavky našich zákazníkov.

podpis. S úctou, Jana Filková

Profil divízie

Divízia Facility sa zameriava na poskytovanie komplexného súboru služieb, ktoré sú navzájom previazané. Našim cieľom a poslaním je poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka pri maximálnom rešpektovaní vplyvov na životné prostredie. Naše služby realizujeme v spoločnostiach s rôznym zameraním nie len v regióne, ale aj v rámci celého Slovenska.

Poskytujeme komplexnú správu objektov, ktorá zahŕňa technickú, infraštruktúrnu a obchodnú správu objektov a údržbu a servis technologických prevádzok. Uvedené zahŕňa služby riadenia prevádzky, údržby zariadení a energetického manažmentu cez bezpečnostné služby, upratovanie budov, kancelárske služby až po správu nájmov.

Súčasťou komplexného rozsahu nami poskytovaných služieb sú popri výkone správy objektov priemyselné a špeciálne upratovanie vrátane doplnkových služieb.

Základným a nosným prvkom divízie Facility je rokmi vyprofilovaný kvalitný personál. Skladá sa nie len z bežného výkonného pracovného personálu realizujúceho základné úlohy divízie, ale aj z odborníkov realizujúcich špeciálne činnosti ako napr. špeciálne čistenie technologických zariadení, práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky, výkon všetkých druhov revízií a pod. Súčasťou tímu divízie je aj dostatočný počet koordinačných riadiacich pracovníkov.

Organizačná štruktúra a filozofia práce

Ponuka služieb

Oprávnenia

Oprávnenia spoločnosti

  • ISO 9001:2015
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 14001:2015 Facility management a poskytovanie služieb v oblasti správy budov
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických.
  • Oprava vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických v rozsahu oprava, údržba a montáž.