Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť ROEZ má zavedený efektívny a funkčný systém riadenia kvality v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001, ktorý je v pravidelných intervaloch preverovaný nezávislou certifikačnou organizáciou 3 EC International, a.s.

Preto prvoradým cieľom spoločnosti ROEZ, s.r.o. je neustále sa zlepšovať v oblasti kvality tovarov a služieb dodávaných našim zákazníkom. Plnenie tohto cieľa je prioritne zabezpečované:

 

Vedenie spoločnosti pravidelne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje stav v oblasti integrovaného systému riadenia kvality a v prípade potreby prijíma nápravné opatrenia pre jeho neustále  zlepšovanie.