Príhovor vedúceho divízie

veduci

Vážení obchodní priatelia,

Strojárska výroba sa v posledných rokoch stala neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti ROEZ s.r.o. a etablovala sa na trhu jednak výroby tlakových či netlakových zariadení, ale i dodávkou a montážou strojnotechnologických celkov i špeciálnych konštrukcií. Ponúkame tlakové zariadenia rôzneho druhu a materiálových prevedení podľa STN EN 13445 / ČSN 690010 a požiadaviek zákazníka. Sme pripravení riešiť náročné a neštandardné požiadavky trhu s prihliadnutím na dodržanie príslušných noriem a vyhlášok. Výrobnú výkresovú dokumentáciu spracovávame v najnovších verziách AutoCadu – Inventoru v 3D prevedení. Súčasťou každej výrobnej dokumentácie je zvarová dokumentácia podla STN EN 3834-2, ako i sprievodná technická dokumentácia, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je prehlásenie o zhode v zmysle PED 2014/68/EU. Súčasťou dodania zariadení je i samotná inštalácia , funkčné skúšky, účasť pri ich nábehu a uvedenia do prevádzky. Naša divízia okrem výroby, realizuje aj dodávku a montáž strojnotechnologických celkov podla projektovej dokumentácie, zväčša v chemickom a petrochemickom priemysle i energetike. V neposlednom rade ponúkame dodávku a montáž špeciálnych konštrukcií, hlavne pre energetiku a vodné hospodárstvo, v ktorom má naša spoločnosť historicky skúsenosti . V prípade potreby disponujeme veľmi kvalitne a dlhodobo kvalifikovanými subdodávateľmi.

Naším hlavným cieľom je spokojný zákazník a tam smerujú všetky interné procesy prípravy zákazky a samotná realizácia dodávok, vrátane montáží. Sme pripravení riešiť i neštandardné zadania, ktoré sú pre nás výzvou.

podpis S úctou, Norbert Szikora

Profil divízie

Pod pôsobnosť divízie výroba a realizácia spadajú všetky výrobné, montážne a servisné aktivity spoločnosti. Vlastné konštrukčné oddelenie a spolupráca s ďalším divíznym oddelením pre pevnostné, únavové, seizmické a procesné výpočty a skúsenosti

dávajú predpoklad zvládnuť plnohodnotne výrobu a realizáciu strojnotechnologických prevádzkových súborov v rozsahu návrhu výrobkov v spolupráci s divíziou R&D, spracovanie konštrukčnej a výrobnej dokumentácie, výrobu, logistiku, montáž, vrátane servisných činností pre externých zákazníkov a pre celú spoločnosť ROEZ. Zároveň menšie investičné akcie s dominanciou výrobných a montážnych činností zaisťuje divízia výroba a realizácia formou na kľúč (EPC). Sídlo divízie je v modernom výrobnom závode v Leviciach so strojnotechnologickým vybavením pre ťažkú výrobu, v ktorom sa nachádza celá príprava výroby a realizácie pozostávajúca z konštruktérskych a technologických personálnych kapacít, pracovníkov kontroly kvality, logistických a riadiacich tímov a odbornej základne výrobných pracovníkov. V oblasti montáží má divízia niekoľko stabilných montážnych správ a to:

Organizačná štruktúra a filozofia práce

Výrobný program

Oprávnenia

Oprávnenia spoločnosti

 • Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových.
 • Výroba technických zariadení tlakových a označovanie technických zariadení tlakových – skupina A, obsahujúce rádioaktívne látky.
 • Oprava vyhradených technických zariadení tlakových.
 • Oprava vyhradených technických zariadení plynových.
 • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava a údržba; montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke.
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 18001:2007
 • STN EN ISO 3834-2
 • PED 2014/68/EU ( AD2000HP0, EN 13445, EN 12952, EN 12953, EN 13480 )
 • STN EN 1090-1:2009+A1:2011
 • AD 2000 -Merkblatt HP 0
 • SCCP – SHS Management System Certificate

Oprávnenia pracovníkov

Pracovníci sú certifikovaní podľa EN ISO 9712 pre metódy:

 • VT2 – Vizuálna kontrola – stupeň 2
 • PT2 – Kapilárna kontrola – stupeň 2
 • LT2 – Tesnostné skúšky- stupeň 2
 • UTT – Meranie hrúbky ultrazvukom
 • IWE – Medzinárodný zvárací inžinier

Osvedčenia revíznych technikov pre tlakové,
plynové a elektrické zariadenia v súlade s
vyhláškou 508/2009 a v znení neskorších
predpisov.