Systémy pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S. - RIADENIE ŤAŽKÝCH HAVÁRIÍ / NÚDZOVÝ ZDROJ CHLADIVA EMO

Hlavným cieľom kľúčovej technológie riadenie ťažkých havárií – Núdzový zdroj chladiva pre 1. a 2. blok JE EMO bolo vyriešiť problém rýchleho zabezpečenia dostatočnej zásoby chladiva – roztoku kyseliny boritej, v prípade ťažkej havárie.

Súčasťou technického riešenia, definovaného projektovou dokumentáciou, bol návrh na re – design pretrasovanie potrubí a potrubných komponentov (potrubia, armatúry, vrátane náterov a izolácií) so začlenením 3 vysokokvalitných a konštrukčne náročných nerezových čerpadiel do sacích a výtlačných trás a to všetko s ohľadom na seizmickú kategóriu 1a a bezpečnostnú triedu BT3.

ČEZ, A.S. JE DUKOVANY - REPASIA RČA VELAN DN450 A DN500

Hlavným cieľom úspešne realizovaného projektu rekonštrukcie rýchločinných armatúr DN450 a DN500 (RČA) bolo zvýšenie bezpečnostných parametrov a predĺženie životnosti systému pri súčasnej optimalizácií investičných nákladov. Hlavnou náplňou projektu bol vývoj kompletne nového bezpečnostného ovládania, re-dizajn kritických tlakových častí a kvalifikácia celej zostavy. Projekt bol zrealizovaný vlastnými výskumno-vývojovými, výrobnými a realizačnými kapacitami

RČA sú bezpečnostné armatúry, určené pre prípad porušenia integrity parovodného potrubia, hlavného parného kolektora alebo potrubia napájacej vody parogenerátora (udalosť HELB). Ich úlohou je za max. 5 sekúnd oddeliť porušenú časť potrubia zo sekundárneho okruhu JE. RČA sú z konštrukčného hľadiska posúvače ovládané pneumatickým valcom napájaným zo vzdušníka. Vzdušník je pripojený k centrálnemu rozvodu tlakového vzduchu. RČA musí byť schopná urobiť jeden pracovný cyklus iba pomocou napájania zo vzdušníka.

RČA DN450 sú umiestnené na parovodoch, medzi každým zo šiestich parogenerátorov a parným kolektorom. Medzi parogenerátormi a RČA sú osadené bezpečnostné armatúry parogenerátorov, poistné ventily a prepúšťacie stanice do atmosféry. RČA DN500 sa používajú ako sekčné uzávery na hlavnom parnom kolektore. RČA sú umiestnené v potrubnom priestore pozdĺžnej etažérky v nehermetickej zóne. Za normálnych prevádzkových podmienok RČA pracujú pri teplote 262°C a tlaku 4,8 MPa. Tlak ovládacieho vzduchu je 4,5 MPa.

Kľúč EPC
Popis 7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury
Začiatok 2020
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Temelín
Kľúč EPC
Popis M29C – Piping and Electrical Installation Works for FM200 System (Firefighting of Unit 4)
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis PPR_Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO12
Kľúč EP
Popis Tesniace súpravy pneumatických valcov RČA VELAN
Začiatok 2021
Koniec 2021
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis 7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii a 8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis 7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis 7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG
Začiatok 2021
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis G840 - DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO ZVLÁDÁNÍ TH – ZAPLAVENÍ AZ V TNR A DLOUHODOBÝ ODVOD TEPLA Z KONTEJNMENTU
Začiatok 2022
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis F114 - VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. NPP Temelín
Kľúč EPC
Popis 9543 - 2TJ21S05 - NÁHRADA RČA VELAN B13
Začiatok 2023
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč A
Popis Analýza trhlín
Začiatok 2019
Koniec 2019
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov
Začiatok 2019
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis 8266 - Rekonstrukce klínů RČA VELAN - nové kliny VELAN
Začiatok =[1]!'!JADROVÁ ENERGETIKA!R91C6:R91C7'
Koniec #REF!
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč A
Popis 7635 -Odvŕtanie svorníkov RČA Velan DN450 a DN500
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis IPR EBO B19117 Výmena klapkového uzáveru 15.0.104.4
Začiatok 2019
Koniec 2020
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia odlučovačov vlhkosti pred TG na 2. bloku Atómových elektrární Mochovce
Začiatok 2020
Koniec 2021
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10118 – Nová prepojovacia potrubná trasa na plnenie bazénu skladovania vyhoreného paliva a šachta č. 1
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
Kľúč A
Popis Zhodnotenie stávajúceho stavu RČA VELAN a návrh spôsobu opravy - EDU SKN 150006
Začiatok 2015
Koniec 2015
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč P
Popis Výroba diaľkových ovládaní EMO34 SKN 15009Remote controls manufacture
Začiatok 2015
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis IPR EMO20400 Seizmi. prehodnotenie pre SO 803/1-01 Ventilačný komín I.HVB a SO 804/1-01 Vzduchovod SKN 16003
Začiatok 2016
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EOC
Popis ČEZ-Repasia RČA Velan DN450 a DN500 Elektráreň Dukovany SKN16 004
Začiatok 2016
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis NZCH - Nová prepojovacia trasa 8JNR10
Začiatok 2016
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis 6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01
Začiatok 2017
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ ČEZ, a.s. JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10096/8 –Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu II. etapa
Začiatok 2015
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO EBO
Začiatok 2017
Koniec 2018
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. EBO
Kľúč EPC
Popis Modifikácia chladičov sprchových systémov
Začiatok 2017
Koniec prebieha realizácia
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Completion of Emergency Diesel Generator System Unit 3 and Common as an integrator in the Mochovce 34 Nuclear Power Plant SKN 17009
Začiatok 2017
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
Kľúč EPC
Popis IPR EBO 10269 – Výmena absorbčnej chladiacej jednotky YORK pre Slovenské elektrárne
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
Kľúč S
Popis Údržba elektrických zariadení pre EMO
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s.
Kľúč C
Popis Modernizácia kondenzátora ENO B blok 1
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., ENO
Kľúč EPC
Popis Modifikácia sacieho kolektora HNČ 3. a 4. bloku v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice
Začiatok 2012
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Hlavné rýchločinné armatúry na parovodoch admisnej pary V1 - Edward Valves DN450
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostný systém JE - Projekt a realizácia rekonštrukcie PSA EMO1,2 vrátane rekvalifikácie existujúceho systému z hľadiska jadrovej a seizmickej bezpečnosti
Začiatok 2012
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Dodávka tieniacich dosiek pre EMO3,4
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis Ťažké havárie/Núdzový zdroj chladiva -prietokomery
Začiatok 2012
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EC
Popis REKONŠTRUKCIA Bezpečnostného uzla PV parogenerátora EBO
Začiatok 2013
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Riadenie ťažkých havárií /Núdzový zdroj chladiva EMO
Začiatok 2013
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre EMO12 pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Ťažké havárie/ dodávka kvalifikovaných elektrických servopohonov ROTORK EMO34
Začiatok 2013
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč E
Popis Odtlakovanie prim. okruhu - preukazná dokumentácia
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EP
Popis Výroba a dodávka 14ks rýchločinných hermetických uzáverov ADAMS MAK pre projekt VUJE Oddelenie miestnosti SKR systému 4KLA71 EMO34
Začiatok 2013
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč E
Popis Vzduchotechnika reaktorovni
Začiatok 2013
Koniec 2013
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EPC
Popis Kvalifikovaný mobilný diesel generátor pre EMO34
Začiatok 2014
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EPC
Popis Modifikácia eA sekundárneho okruhu (SO) pre 3. a 4. blok v JE V-2 výmenným spôsobom
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Zvýšenie účinnosti chladenia boxu parogenerátora EBO
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu diesel generátora výmenným spôsobom (tlakové nádoby s príslušenstvom, výstrojou a bezpečnostným vybavením)
Začiatok 2014
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč
Popis IPR EBO 10196 – Modifikácia – výmena zariadenia redukčnej stanice vodíka v objekte 644 SE – EBO, V-2
Začiatok 2014
Koniec 2016
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Výmena výmenníkov 1,2 RY30W01
Začiatok 2014
Koniec 2015
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč E
Popis ENHANCEMENT OF THE REACTOR CONFINEMENT SPRAY SYSTEM
Začiatok 2014
Koniec 2014
Konečný užívateľ Metsamor , ARMENIA
Kľúč EPC
Popis IPR EMO20400 _ Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 803/1-01
Začiatok 2016
Koniec 2017
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
Kľúč EPCM
Popis VÝSTAVBA ZÁLOŽNEJ DIESELGENERÁTOROVEJ STANICE EMO34 – 3 BLOK Engineering, management, support to commissioning and completion of electrical part for DGS Unit 3
Začiatok 2016
Koniec 2019
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostný systém JE - PSA Severn Glocon s pohonmi Limitorque v rámci modernizácie V2 - referencia riaditeľa spoločnosti Ing. Michala Leckého v rámci činností spoločnosti BSTO Development, s.r.o.
Začiatok 2003
Koniec 2004
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov hlavného kondenzátora TG42 a TG32 Jaslovské Bohunice
Začiatok 2007
Koniec 2007
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč OC
Popis Opravy, údržba a revízie filtračných vzduchotechnických zariadení sekundárnej a primárnej časti JE V2, JAVYS V1 a VYZ Jaslovské Bohunice
Začiatok 2008
Koniec 2009
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Rýchločinné uzávery pre chladiace okruhy technickej vody dôležitej EMO bloky 1,2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavné strojno technologické zariadenie pre zaplavenie šachty reaktora plniace aktívnu úlohu počas ťažkej havárie pre EBO V2,
Začiatok 2009
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Práce na strojných systémoch PO a SO - Údržba, opravy a revízie armatúr pre SE EBO, JAVYS a SE EMO vrátane prác realizovaných na bezpečnostných systémoch strojnej časti - RČA, PSA, kompenzácia objemu
Začiatok 2009
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostný systém JE - Modernizácia ovládania hlavných rýchločinných armatúr admisnej pary (RČA) medzi PG a parným kolektorom, EBO - V2
Začiatok 2009
Koniec 2010
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Hraničné armatúry hermetickej zóny
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EPC
Popis Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Klapkové uzávery, BTII,III a Servopohony Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG), vrátane rýchločinných uzáverov vzduchotechniky na hranici HZ plniacich bezpečnostnú funkciu počas havárie, EMOB34
Začiatok 2010
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému RUŠIČA VÁKUA, pozostávajúca zo špeciálnych uzáverov so 100% tesnosťou navrhnutých tak, aby zabezpečili integritu hermetickej zóny a počas ťažkej havárie plnili aktívnu funkciu prerušenia vákua
Začiatok 2010
Koniec 2011
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EP
Popis Generálna oprava armatúr a dodávka nových kvalifikovaných a nekvalifikovaných servopohonov (AUMA SAI, SAN, SA) pre dostavbu MO 34 vrátane vykonania kompletnej rekvalifikácie armatúra + pohon
Začiatok 2010
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč EOC
Popis Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EOC
Popis Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA)
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ ČEZ, a.s., JE Dukovany
Kľúč EP
Popis Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre V2 EBO pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie
Začiatok 2011
Koniec 2012
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč EPC
Popis Modifikácia armatúr a servopohonov s projektovým označením 04.7.218.(1 až 6) a 54.7.218.(1 až 6)
Začiatok 2011
Koniec 2013
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
Kľúč C
Popis Systém havarijného chladenia aktívnej zóny , DPS 3.14.01 - miestnosti A001/1, A002/1, A003/1
Začiatok 2011
Koniec 2014
Konečný užívateľ Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Kľúč Popis Začiatok Koniec Konečný užívateľ
EPC 7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury 2020 prebieha realizácia ČEZ, a.s., JE Temelín
EPC M29C – Piping and Electrical Installation Works for FM200 System (Firefighting of Unit 4) 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC PPR_Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO12
EP Tesniace súpravy pneumatických valcov RČA VELAN 2021 2021 ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC 7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii a 8316 Rekonstrukce potrubní trasy od KO k HPV 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC 7419 - Výměna sekčních armatur HNK - x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ - x.x4.7.142.1 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC 7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG 2021 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC G840 - DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO ZVLÁDÁNÍ TH – ZAPLAVENÍ AZ V TNR A DLOUHODOBÝ ODVOD TEPLA Z KONTEJNMENTU 2022 prebieha realizácia ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC F114 - VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV 2023 prebieha realizácia ČEZ, a.s. NPP Temelín
EPC 9543 - 2TJ21S05 - NÁHRADA RČA VELAN B13 2023 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
A Analýza trhlín 2019 2019 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov 2019 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP 8266 - Rekonstrukce klínů RČA VELAN - nové kliny VELAN =[1]!'!JADROVÁ ENERGETIKA!R91C6:R91C7' #REF! ČEZ, a.s., JE Dukovany
A 7635 -Odvŕtanie svorníkov RČA Velan DN450 a DN500 2019 2020 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC IPR EBO B19117 Výmena klapkového uzáveru 15.0.104.4 2019 2020 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia odlučovačov vlhkosti pred TG na 2. bloku Atómových elektrární Mochovce 2020 2021 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC IPR EBO 10118 – Nová prepojovacia potrubná trasa na plnenie bazénu skladovania vyhoreného paliva a šachta č. 1 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
A Zhodnotenie stávajúceho stavu RČA VELAN a návrh spôsobu opravy - EDU SKN 150006 2015 2015 ČEZ, a.s. JE Dukovany
P Výroba diaľkových ovládaní EMO34 SKN 15009Remote controls manufacture 2015 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC IPR EMO20400 Seizmi. prehodnotenie pre SO 803/1-01 Ventilačný komín I.HVB a SO 804/1-01 Vzduchovod SKN 16003 2016 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EOC ČEZ-Repasia RČA Velan DN450 a DN500 Elektráreň Dukovany SKN16 004 2016 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC NZCH - Nová prepojovacia trasa 8JNR10 2016 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC 6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01 2017 prebieha realizácia ČEZ, a.s. JE Dukovany
EPC IPR EBO 10096/8 –Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu II. etapa 2015 2018 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO EBO 2017 2018 Slovenské elektrárne, a.s. EBO
EPC Modifikácia chladičov sprchových systémov 2017 prebieha realizácia Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Completion of Emergency Diesel Generator System Unit 3 and Common as an integrator in the Mochovce 34 Nuclear Power Plant SKN 17009 2017 2019 Slovenské elektrárne, a.s. JE MO34
EPC IPR EBO 10269 – Výmena absorbčnej chladiacej jednotky YORK pre Slovenské elektrárne 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s. JE EBO V2
S Údržba elektrických zariadení pre EMO 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s.
C Modernizácia kondenzátora ENO B blok 1 2013 2013 Slovenské elektrárne, a.s., ENO
EPC Modifikácia sacieho kolektora HNČ 3. a 4. bloku v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice 2012 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Hlavné rýchločinné armatúry na parovodoch admisnej pary V1 - Edward Valves DN450 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Bezpečnostný systém JE - Projekt a realizácia rekonštrukcie PSA EMO1,2 vrátane rekvalifikácie existujúceho systému z hľadiska jadrovej a seizmickej bezpečnosti 2012 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Dodávka tieniacich dosiek pre EMO3,4 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC Ťažké havárie/Núdzový zdroj chladiva -prietokomery 2012 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EC REKONŠTRUKCIA Bezpečnostného uzla PV parogenerátora EBO 2013 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Riadenie ťažkých havárií /Núdzový zdroj chladiva EMO 2013 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre EMO12 pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPC Ťažké havárie/ dodávka kvalifikovaných elektrických servopohonov ROTORK EMO34 2013 2015 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
E Odtlakovanie prim. okruhu - preukazná dokumentácia 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EP Výroba a dodávka 14ks rýchločinných hermetických uzáverov ADAMS MAK pre projekt VUJE Oddelenie miestnosti SKR systému 4KLA71 EMO34 2013 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
E Vzduchotechnika reaktorovni 2013 2013 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EPC Kvalifikovaný mobilný diesel generátor pre EMO34 2014 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EPC Modifikácia eA sekundárneho okruhu (SO) pre 3. a 4. blok v JE V-2 výmenným spôsobom 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Zvýšenie účinnosti chladenia boxu parogenerátora EBO 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia vzdušníkov spúšťacieho vzduchu diesel generátora výmenným spôsobom (tlakové nádoby s príslušenstvom, výstrojou a bezpečnostným vybavením) 2014 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
IPR EBO 10196 – Modifikácia – výmena zariadenia redukčnej stanice vodíka v objekte 644 SE – EBO, V-2 2014 2016 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Výmena výmenníkov 1,2 RY30W01 2014 2015 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
E ENHANCEMENT OF THE REACTOR CONFINEMENT SPRAY SYSTEM 2014 2014 Metsamor , ARMENIA
EPC IPR EMO20400 _ Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 803/1-01 2016 2017 Slovenské elektrárne, a.s., JE EMO12
EPCM VÝSTAVBA ZÁLOŽNEJ DIESELGENERÁTOROVEJ STANICE EMO34 – 3 BLOK Engineering, management, support to commissioning and completion of electrical part for DGS Unit 3 2016 2019 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EPC Bezpečnostný systém JE - PSA Severn Glocon s pohonmi Limitorque v rámci modernizácie V2 - referencia riaditeľa spoločnosti Ing. Michala Leckého v rámci činností spoločnosti BSTO Development, s.r.o. 2003 2004 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov hlavného kondenzátora TG42 a TG32 Jaslovské Bohunice 2007 2007 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
OC Opravy, údržba a revízie filtračných vzduchotechnických zariadení sekundárnej a primárnej časti JE V2, JAVYS V1 a VYZ Jaslovské Bohunice 2008 2009 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Rýchločinné uzávery pre chladiace okruhy technickej vody dôležitej EMO bloky 1,2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavné strojno technologické zariadenie pre zaplavenie šachty reaktora plniace aktívnu úlohu počas ťažkej havárie pre EBO V2, 2009 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Práce na strojných systémoch PO a SO - Údržba, opravy a revízie armatúr pre SE EBO, JAVYS a SE EMO vrátane prác realizovaných na bezpečnostných systémoch strojnej časti - RČA, PSA, kompenzácia objemu 2009 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2 & JE EMO12
EPC Bezpečnostný systém JE - Modernizácia ovládania hlavných rýchločinných armatúr admisnej pary (RČA) medzi PG a parným kolektorom, EBO - V2 2009 2010 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Hraničné armatúry hermetickej zóny 2010 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EPC Bezpečnostné systémy jadrových zariadení - Klapkové uzávery, BTII,III a Servopohony Inside a Outside containment (AUMA SAI, SAN, SA, SG), vrátane rýchločinných uzáverov vzduchotechniky na hranici HZ plniacich bezpečnostnú funkciu počas havárie, EMOB34 2010 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému RUŠIČA VÁKUA, pozostávajúca zo špeciálnych uzáverov so 100% tesnosťou navrhnutých tak, aby zabezpečili integritu hermetickej zóny a počas ťažkej havárie plnili aktívnu funkciu prerušenia vákua 2010 2011 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EP Generálna oprava armatúr a dodávka nových kvalifikovaných a nekvalifikovaných servopohonov (AUMA SAI, SAN, SA) pre dostavbu MO 34 vrátane vykonania kompletnej rekvalifikácie armatúra + pohon 2010 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
EOC Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA) 2011 2012 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EOC Bezpečnostný systém JE - Prepúšťacie stanice do atmosféry (PSA) 2011 2012 ČEZ, a.s., JE Dukovany
EP Riadenie ťažkých havárií - Hlavná strojno-technologická časť systému odtlakovania primárneho okruhu pre V2 EBO pozostávajúca z uzla uzáverov držiacich hranicu PO, navrhnutých tak, aby dokázali plniť aktívnu funkciu počas ťažkej havárie 2011 2012 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
EPC Modifikácia armatúr a servopohonov s projektovým označením 04.7.218.(1 až 6) a 54.7.218.(1 až 6) 2011 2013 Slovenské elektrárne, a.s., JE EBO V2
C Systém havarijného chladenia aktívnej zóny , DPS 3.14.01 - miestnosti A001/1, A002/1, A003/1 2011 2014 Slovenské elektrárne, a.s., JE MO34
Späť na produkty a služby